Add Listing

Tư cách “Nhà tuyển dụng”

Sau khi đăng ký thành công.

Bạn sẽ thấy nút “Thêm bài viết” / “Thêm bài viết mới” tại trang “Tổng quan

Tại đây bạn có thể tạo bài viết tuyển dụng và theo dõi chúng

Lưu ý: Bài của bạn sẽ được hiển thị tại trang “Cơ hội việc làm” sau khi chúng tôi Phê duyệt