Add Listing

Tư cách “Người ứng tuyển”

Sau khi đăng ký thành công.
Bạn sẽ thấy nút “Thêm bài viết” / “Thêm bài viết mới” tại trang “Tổng quan
Tại đây bạn có thể tạo bài viết để tự ứng tuyển và theo dõi chúng

Lưu ý: Bài của bạn sẽ được hiển thị tại trang “Người tìm việc” sau khi chúng tôi Phê duyệt