Add Listing

Đăng ký gói thành viên

Sài Gòn Ơi
...

Tư cách “Nhà tuyển dụng”

Free
Mỗi năm
-5%

Sau khi đăng ký thành công.

Bạn sẽ thấy nút “Thêm bài viết” / “Thêm bài viết mới” tại trang “Tổng quan

Tại đây bạn có thể tạo bài viết tuyển dụng và theo dõi chúng

Lưu ý: Bài của bạn sẽ được hiển thị tại trang “Cơ hội việc làm” sau khi chúng tôi Phê duyệt

Choose Tư cách “Nhà tuyển dụng”

Tư cách “Người ứng tuyển”

Free
Mỗi năm
-5%

Sau khi đăng ký thành công.
Bạn sẽ thấy nút “Thêm bài viết” / “Thêm bài viết mới” tại trang “Tổng quan
Tại đây bạn có thể tạo bài viết để tự ứng tuyển và theo dõi chúng

Lưu ý: Bài của bạn sẽ được hiển thị tại trang “Người tìm việc” sau khi chúng tôi Phê duyệt

Choose Tư cách “Người ứng tuyển”